Patiënten

Over uw bezoek

Eerste bezoek

De eerste afspraak duurt circa 20 minuten. De tandarts voert een algemene controle uit en inventariseert hoe gezond uw gebit en tandvlees zijn. Vooraf ontvangt u een gezondheidsvragenlijst, met het verzoek om deze vast in te vullen zodat we die met u kunnen bespreken. Deze medische anamnese is een verplicht onderdeel van het patiëntendossier. Als het nodig is, maken we een gebitsoverzichtsfoto en twee kleine röntgenfoto’s. Dit om de status van uw gebit nauwkeurig te kunnen vaststellen en volgen.


Uw patiëntendossier

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens in een dossier vastleggen. Het patiëntendossier bevat basisgegevens, zoals persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze gegevens worden gebruikt voor uw behandeling, de behandeling van klachten, wetenschappelijk onderzoek, statistiek en onderwijs, intercollegiale toetsing/teamoverleg en kwaliteitsbewaking van de zorg. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging van uw gegevens

Alle medewerkers binnen de tandartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw dossier wordt uiteraard veilig opgeborgen zodat uw gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.


Toegang tot uw dossier

De gegevens in uw patiëntendossier zijn in te zien door medewerkers die daartoe bevoegd zijn op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw gegevens kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Uw gegevens mogen gebruikt worden voor diagnostiek, behandeling en nazorg. Omdat u instemt met een behandeling bij het team van Tandartspraktijk Vogt gaan wij er vanuit dat u ook akkoord gaat met de onderlinge uitwisseling van gegevens aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, mocht dat nodig zijn. Als uw gegevens herleidbaar zijn naar u als persoon, dan zullen wij u om toestemming vragen en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Anonieme gegevens mogen gebruikt worden zonder uw toestemming. Persoonsgegevens mogen alleen in opdracht van de directie gebruikt worden: ook hier zijn er zorgvuldigheidseisen van toepassing. Tot slot is het in uitzonderlijke gevallen wettelijk voorgeschreven dat we uw persoonlijke gegevens aan externen verstrekken. Dit zijn uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld na overlijden of in geval van rampen voor bijvoorbeeld identificatie.


Wijzigen gegevens

Het is belangrijk dat uw adres, e-mail adres en telefoonnummer klopt. Zo kunnen wij u altijd bereiken en u herinneren aan uw tandartsbezoek. Wijzigingen kunt u eenvoudig aan ons doorgeven. Ook wanneer u van zorgverzekeraar bent veranderd horen wij dat graag.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar. Bij beëindiging van de behandelrelatie dragen we het patiëntendossier, op verzoek van de patiënt over aan de nieuwe tandarts of aan de patiënt zelf indien de nieuwe tandarts nog niet bekend is. Voor het overdragen van het dossier moet u een machtigingsformulier ondertekenen.


Inzage, aanpassing of vernietiging

Het patiëntendossier is eigendom van de praktijk. Vanzelfsprekend heeft u recht op inzage en op een afschrift van uw dossier. Als patiënt heeft u de mogelijkheid om via een schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken honoreren. Als u vindt dat uw gegevens aangepast moeten worden dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om uw gegevens (deels) te laten vernietigen. Dit is alleen mogelijk als de gegevens geen aanmerkelijk belang hebben voor iemand anders dan u zelf.


Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar. Bij beëindiging van de behandelrelatie dragen we het patiëntendossier, op verzoek van de patiënt over aan de nieuwe tandarts of aan de patiënt zelf indien de nieuwe tandarts nog niet bekend is


Wet- en regelgeving

Inzake de patiëntendossiers werken we op basis van:

• de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
• de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
• het verbod op schending Beroepsgeheim;
• de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

20 jaar ervaring in tandheelkunde

Persoonlijke aandacht en nazorg

We spreken Engels, Duits & Nederlands

Beoordeeld met een 9,5 op Zorgkaart Nederland